پاورپوینت گفتار اول فصل چهارم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل چهارم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار اول فصل چهارم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 

پیک های کوتاه بُرد

پیک کوتاه برد، چنانکه از نام آن پیداست، بین یاخته هایی ارتباط برقرار می کند که در نزدیکی هم اند و حداکثر چند یاخته با هم فاصله دارند. ناقل عصبی یک پیک کوتاه برد است. این پیک از یاختۀ پیش سیناپسی ترشح و بر یاختۀ پس سیناپسی اثر می کند.

پیک، چگونه یاختۀ هدف را از میان انبوه یاخته ها پیدا می کند و پیام را اشتباهی به یاختۀ دیگر نمی رساند؟ یاختۀ هدف، برای پیک گیرنده ای دارد (شکل 1).

مولکول پیک، تنها بر یاخته ای می تواند تأثیر بگذارد که گیرندۀ آن را داشته باشد و این یاخته، همان یاختۀ هدف است.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.